Seguint indicacions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, us informem que tal i com indica la Llei Orgànica 6/2006, de 3 de maig de 2006, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el present curs escolar 2014-2015, i d'acord amb el calendari d'implantació de la LOMCE, s'han de fer les proves corresponents a les proves d'avaluació en 2n d'Educació Secundària Obligatòria en virtut del que estableix l'article 144.2, "Les administracions educatives podran establir altres avaluacions amb fins de diagnòstic", i del reflectit en l'article 145.1, "podran les administracions educatives, en el marc de les seves competències, elaborar i realitzar plans d'avaluació dels centres educatius, que tindran en compte les situacions socioeconòmiques i culturals de les famílies i alumnes que acullen, l'entorn del propi centre i els recursos de què disposen”.

Es per això que els informem de l'obligació per part de tots els alumnes, determinats per la normativa vigent, de realitzar les proves d'avaluació diagnòstica a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent, l'objecte no és altre que la millora dels resultats acadèmics dels seus fills/es i l'adopció de les mesures ordinàries i extraordinàries adequades a les seves característiques i necessitats. Aquestes proves estan programades per a realitzar-se durant aquest mes de maig seguint el calendari establert per la Direcció General d'Innovació Ordenació i Política Lingüística.