Instruccions ESO

Com puc sol·licitar plaça per a l'ESO?

Fent una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, utilitzant el model oficial, que podran omplir:

– Per l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació (Ja està actiu)

– A mà,  demanant la documentació a la Consergeria de l'Institut o descarregantla açi

Nota: Amb independència de la fórmula utilitzada per a omplir la sol·licitud, s'entregará en el centre educatiu triat en primera opció.

Ajuda al sol·licitant: El centre disposa d'un servici d'ajuda al sol·licitant

Quan puc sol·licitar plaça?

CONVOCATÒRIA ÚNICA: entre el 23 de maig i el 2 de juny de 2016

Important: Com a novetat, enguany no hi haurà convocatòria extraordinaria. Tots els sol·licitants haràn de formalitzar el tràmit en esta única convocatòria.

Quates vacants hi ha?

Les vacants varien cada any en funció de l'alumnat que promociona de cursos anteriors o que repeteix curs. Quan es coneguen, es faràn públiques en el següent enllaç:

Vacantes ESO 2016.pdf

 Quan sabré si he sigut admés/a?

Publicació de llistes provissionals: 11 de juliol de 2016

Provissionals Admesos 1r ESO PEV

Provissionals Admesos 4t ESO PEV

Provissionals No admesos 1r ESO PEV

Provissionals No admesos 1r ESO PIP

Provissionals No admesos 2n ESO PEV

Provissionals No admesos 2n ESO PIP

Provissionals No admesos 3r ESO PEV

Provissionals No admesos 3r ESO PIP

Provissionals No admesos 4t ESO PIP

Periode de reclamacions a les llistes provissionals: Del 11 de juliol al 13 de juliol  de 2016

Publicació de llistes definitives: 19 de juliol de 2016

Definitives admesos 1rESO PEV.pdf

Definitives admesos 1rESO_PIP.pdf

Definitives admesos 2nESO_PEV.pdf

Definitives admesos 2nESO_PIP.pdf

Definitives admesos 3rESO_PEV.pdf

Definitives admesos 3rESO_PIP.pdf

Definitives admesos 4tESO_PEV.pdf

Definitives admesos 4tESO_PIP.pdf

 

Definitives no admesos 1rESO_PEV.pdf

Definitives no admesos 1rESO_PIP.pdf

Definitives no admesos 2nESO_PEV.pdf

Definitives no admesos 2nESO_PIP.pdf

Definitives no admesos 3rESO_PEV.pdf

Definitives no admesos 3rESO_PIP.pdf

Definitives no admesos 4tESO_PIP.pdf

 

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Entre el 21 i el 28 de juliol de 2016

NORfMATIVA I DOCUMENTS

Solicitud de admissió.pdf

Criteri Renda Unitat Familiar.pdf

Decret que regula el process d'admissió.pdf

Ordre que regula el process d'admissió.pdf

Resolució – calendari d'admissió i matrícula.pdf