La Conselleria d’Educació ha fet pública la convocatòria de Proves d’accès a Cicles Formatius per a l’any 2020. Les dates més importants són les següents:

– Inscripció: del 25 al 29 de maig de 2020. Tota la documentació s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça 46022622.secret@gva.es

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Sol·licitud emplenada i signada (Descarrega el model  que procedeix)

Model de sol·licitud per a Grau MitjàClic ací  Model de sol·licitud per a Grau SuperiorClic ací

2. DNI, o targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

3. Declaració responsable de que no es compleixen els requisits d’accés
directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la
matrícula al cicle compliren aquests requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superada.

Model de declaració responsableClic ací

4. Justificant del pagament de la taxa 

Pagament de la taxaClic ací

5. Sols en cas de sol·licitar exempció d’una part de la prova: Documentació justificativa per a l’exempció de determinada part de la prova (fins el 8 de juliol). Utilitza el model que procedeix i adjunta el certificat que justifique l’exempció sol·licitada 

Model per a exempció en Grau MitjàClic ací  Model per a exempció en Grau SuperiorClic ací

ALTRES DATES IMPORTANTS

– Llistes provisionals d’admesos: 10 de juny de 2020

– Reclamacions a llistes provisionals: 10 i 11 de juny de 2020

– Llistes definitives d’admesos: 19 de maig de 2020

– Exàmens: 1 i 2 de juliol de 2020

– Qualificacions provissionals: 6 de juliol de 2020

– Reclamacions a qualificacions provisionals: 7 i 8 de juliol de 2020

– Qualificacions definitives i entrega de certificats: 10 de juliol de 2020

Més informació

Atenció a l’alumnat que vol presentar-se a les proves: has d’enviar un correu electrònic a l’adreça pruebasacceso@ieshenrimatisse.es, indicant el teu nom i cognoms i  número de telèfon.

Normativa