Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-2022, es convoquen 4 modalitats d’ajuda a l’alumnat per a ajudar a la seua formació:

  1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l’FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
  2. FP Dual en empreses: realitzar l’FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
  3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
  4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d’FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

  • Termini obert, del 26 de abril al 23 de mayo de 2022.
  • Les sol·licituds es presenten i tramiten en els centres públics on estiga matriculada la persona.
    L’alumnat de centres concertats el farà en el centre públic al qual estiga adscrit el seu centre privat.
  • Les consultes han de dirigir-se al centre on s’haja de presentar la sol·licitud, o al seu centre d’estudis, segons el cas.
  • Faça clic en la modalitat d’ajuda que desitja sol·licitar, per a accedir als formularis de sol·licitud i procediment a seguir:

LLISTATS PROVISIONALS DE BENEFICIARIS

Llistat provisional beneficiaris FP Dual Administracions públiques

Llistat provisional No beneficiaris FP Dual Administracions públiques

Llistat provisional beneficiaris FP Dual

Llistat provisional No beneficiaris FP Dual

Llistat provisional beneficiaris FCT

Llistat provisional No beneficiaris FCT

Llistat provisional beneficiaris desplaçament/residència

Llistat provisional No beneficiaris desplaçament/residència

Bases reguladores:

Ordre 1/2022, de 10 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

Resolució de 4 d’abril de 2022 del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022.