Seguint indicacions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, us informem que tal i com indica la Llei Orgànica 6/2006, de 3 de maig de 2006, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el present curs escolar 2014-2015, i d'acord amb el calendari d'implantació de la LOMCE, s'han de fer les proves corresponents a les proves d'avaluació en 2n d'Educació Secundària Obligatòria en virtut del que estableix…