PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ (entre el 26 I el 30 de setembre)

1. Recollir l'imprés de sol·licitud en CONSERGERIA

2. Omplir l'imprés i adjuntar la documentació justificativa de la convalidació

3. Presentar en ADMINISTRACIÓ la sol·licitud per duplicat (per a que ens segellen una còpia) i la documentació justificativa.

HORARI D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT DE LA CAP D'ESTUDIS DE CCFF: Dimarts i Dijous de 10.40 a 11.10h