Benvolgudes famílies i alumnat.

Desitjant que tots i totes estigueu bé i en bona salut, ens posem en contacte amb vosaltres en primer lloc per a agrair-vos el gran esforç i tota la col·laboració mostrada al llarg  d’aquest dur període que estem vivint i en segon lloc per a donar-vos tota la darrera informació que hem rebut en aquests últims dies.

La interrupció de les classes presencials, el confinament obligat i la posada en marxa de tot un sistema d’ensenyament a distància, desconegut per tot nosaltres, habituats al contacte directe i a la docència cara a cara, ens ha posat a tots, famílies, alumnat i professorat, en un escenari diferent i complex, i, de totes totes, està sent un repte sense precedents.

La col·laboració i la paciència mostrada per vosaltres com a famílies i alumnat ha estat una peça fonamental, que  ens ha facilitat el camí per a avançar més ràpid , sent la millor  ajuda que podíem tindre.

Amb data 08 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució, de la Conselleria d’Educació, que marca les directrius i  instruccions per a la finalització del curs escolar 2019-20 davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

Us informem dels punts més destacats i us facilitem l’enllaç a aquesta Resolució per a més informació .

Finalització del curs

 • El curs acadèmic finalitzarà el 16 de juny de 2020, tal com estava  previst.
 • Les activitats lectives en la tercera avaluació es centraran principalment en reforçar i consolidar els aprenentatges dels dos primers trimestres i avançar, si escau, en els aprenentatges essencials, per a la qual cosa és  fonamental continuar amb els hàbits de treball i indicacions marcades pel professorat durant l’ensenyament a distància.
 • Es realitzarà una tercera avaluació i una final  per a l’alumnat de secundària i batxillerat  .En la tercera  es valorarà l’actitud, l’interès i l’esforç de tots i totes els /les alumnes en el període d’activitat educativa no presencial.
 • En CCFF es realitzarà una sola avaluació final, tal i com s’ha vingut realitzant en aquestos darrers anys
 • Tots els equips docents tindran en compte per a la qualificació i avaluació final:
  •  Els resultats de la primera i segona avaluació.
  • Actitud, interès i esforç de l’alumnat durant el període de treball a distància realitzat en aquesta tercera avaluació.
  • El resultat de la tercera avaluació no podrà suposar per a cap alumne una baixada de la nota final.
 • L’alumnat podrà promocionar (passar de curs) amb matèries suspeses amb la qual cosa haurà de seguir un Pla Individual de Recuperació durant el curs 2020-21. La decisió de promoció l’ha prendrà l’equip docent de l’alumnat, analitzant cada cas de manera individual.
 • La repetició es considera excepcional, però es tindrà en consideració quan de manera raonada i col·legiada l’equip docent determine que aquesta repetició suposarà per a l’alumnat poder assolir el nivell competencial del curs avaluat que no ha segut adquirit i afavorir la seua competència personal i social.
 • Tot l’alumnat, al final de curs,  rebrà un Informe Individual Valoratiu del treball realitzat durant el curs.
 • L’alumnat de 1r, 2n i 3r  de l’ESO, no tindrà convocatòria extraordinària.
 • L’alumnat de 4t de l’ESO, Batxillerat (1r i 2n), CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I SUPERIOR 1r, i 2n   tindrà convocatòria extraordinària.  
 • Es pot renunciar a FCT sense conseqüències de pèrdua  de convocatòria i presentació de projecte al juny d’aquest curs, es realitzarà la FCT al curs que ve adaptant-se a les circumstàncies del nou curs
 • Amb caràcter general tot el que ha cursat DUAL passa a matrícula de caràcter general. Totes les hores que els alumnes ja han realitzat com de DUAL poden passar a ser computades com a hores de FCT.
 • Les hores FCT en GS 220 FCT  +25  projecte. Hores FCT , mòdul integrat GM 245
 • L’alumnat de 4t d’ESO, 2n de BATXILLERAT i 2n.de CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I SUPERIOR podrà  titular amb matèries i mòduls formatius no superats , sempre que l’equip docent ho justifique d’una manera raonada i col·legiada.
 • Es podrà recuperar les matèries  pendents de cursos anteriors amb el treball realitzat en la 3ra. Avaluació o bé amb treballs i/o proves encomanats pel professorat de la matèria al llarg d’aquesta 3ra. Avaluació.

Enllaç resolució:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf

En breu facilitarem el calendari final de curs: la realització de les avaluacions extraordinàries,  quan es lliuraran les notes en ITACA web Família, procés de matrícula i admissió, Xarxa llibres, proves d’accés a Cicles Formatius i PAU.

Es per això que vos demanen que estigueu molt atents i atentes a la web de l’institut, , web família i xarxes socials on actualitzaren tota la informació.

Sempre agraïts per la vostra col·laboració i suport , tant necessaris en aquests moments.

Quedem a la vostra disposició.

Atentament.

Equip Directiu  de l’IES Henri Matisse